Ugrás a tartalomra

Tanévkezdési támogatások

Tisztelt Lakosság!

A Képviselő-testületnek továbbra is az a célja, hogy ezen támogatási formákat minél szélesebb körben biztosítsa a lakosság részére. Ezen cél érvényesítése érdekében, figyelembe véve a Kormányhivatal felhívásában foglaltakat új szociális rendelet megalkotására került sor.

A hatályos szociális rendelet az ÓVODAKEZDÉSI ÉS ISKOLAKEZDÉSI támogatásra vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 1. Balsa közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, s a településen életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) amennyiben háztartásukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 300%-át, évente egy alkalommal tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásra jogosultak.

 2. Balsa közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező nevelőszülő háztartásában nevelt, s a településen bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok nevelőszülői, illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő, s bejelentett balsai tartózkodási hellyel rendelkező fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik), amennyiben háztartásukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 300%-át évente egy alkalommal önkormányzati támogatásra jogosultak.
 3. A kérelmeket tárgyév szeptember 16. napjától kezdődően október 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 4. A támogatás készpénzes kifizetése az aktuális év szeptember, október, november hónapjaiban történik.
 5. A támogatást azon gyermek/tanuló/hallgató után lehet igényelni, aki
 1. állandó, bejelentett balsai lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és akire vonatkozóan a törvényes képviselő illetve nevelőszülő nyilatkozik a településen történő életvitelszerű tartózkodásról (kollégiumi ellátás igénybevétele nem érinti az életvitelszerű tartózkodást)
 2. megfelel az (1) illetve (2) bekezdésben foglalt szociális rászorultsági feltételnek
 3. az alapfokú és középfokú köznevelési intézményben tanuló diák esetében az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan órák száma
 4. 16. életévét betöltött tanuló esetén, adott év szeptember 15-e után kiállított iskolalátogatási igazolással, illetve felsőoktatási intézménybe történő tanévkezdés esetén hallgatói jogviszony igazolással rendelkezik
 5. ellene az elmúlt tanévben nem volt, illetve az aktuális tanévben sem volt, illetve nincsen folyamatban iskolai fegyelmi illetve rendőrségi eljárás
 6. nem áll magántanulói státusz alatt.
 1. A kérelem mellé csatolni szükséges az (5) bekezdés d) pontja esetén iskolalátogatási, vagy hallgatói jogviszony igazolást.
 2. Az (5) bekezdés c), e), f) pontja esetében törvényes képviselői/nevelőszülői nyilatkozat szükséges.
 3. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell az (1) illetve (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan.
 4. A támogatás összege és formája:
 1. óvodába járó gyermek esetében: 5.000 Ft/fő természetbeni (óvodai felszerelések, eszközök, ruházat) támogatás
 2. az általános iskola nappali tagozatára járó gyermekek esetében 5.000 Ft/fő pénzbeli támogatás
 3. középfokú köznevelési intézménybe járó hallgatók esetében 10.000 Ft/fő pénzbeli támogatás.
 4. felsőoktatási intézmény nappali tagozatára járó hallgatók esetében 15.000 Ft/fő pénzbeli támogatás.

(10) A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

(11) A támogatás igénylése a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon történik.

A támogatás iránti kérelmeket, személyesen az Önkormányzati Hivatalba lehet benyújtani.

A támogatás igénylésével, biztosításával kapcsolatos információ ügyfélfogadási időben

 • telefonon a 06 42 /207-692-es telefonszámon,
 • személyesen a Balsai Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (4468 Balsa, Fő tér 1. szám alatt) kérhető.

Somogyi Szilvia
polgármester